Категория: Препарати

Препарат RM 69 ASF 20L

Арт. No: 62954150
Производител: KARCHER
Безплатна доставка до офис на ЕКОНТ над 50лв.
Наличност: На склад
159.90 лв.
Препарат RM 69 ASF 20L от категория: Препарати, както и всички други оригинални продукти на Керхер, като водоструйки керхер, прахосмукачки керхер, пароструйки керхер, пароводни машини керхер, машини керхер, препарати за почистване керхер и други.

Качества:

1. Мощен препарат за основно почистване на силно замърсени индустриални подове

2. Разгражда силни замърсявания от масла мазнини и минерални замърсявания

3. Приятен свеж аромат

4. Бързодействащ

5. Сепарира бързо мазнини и вода

6. Без NTA.

    

          

   

Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС:

1. H315 Предизвиква дразнене на кожата

2. H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите

3. P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

4. P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате

5. P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/

6. P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ

7. P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода

8. P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

Таблица на: Препарат RM 69 ASF 20L от категория: Препарати.

Технически параметри:

Количество опаковка (l) 20
Тегло вкл. опаковка(kg) 22405
Размери (L × W × H) (mm) 230 / 250 / 410

       

Сфера на приложение:

За почистване на подове

Видео на: Препарат RM 69 ASF 20L от категория: Препарати.
Този продукт: Препарат RM 69 ASF 20L от категория: Препарати, както и всички други оригинални продукти на фирмата KARCHER предлагани в онлайн магазин www.karcherzona.com се продават с опция наложен платеж и безплатна доставка до офис на ЕКОНТ над 50лв.